Tử vi đẩu số

₫100,000

53 Cách cục trong Tử Vi Đẩu Số

Tháng Bảy 15, 2022 / No Comments

Cách cục trong Tử vi đẩu số 紫薇斗数格局   吉格 (Cát cách) 紫府同宫格 Tử Phủ Đồng Cung cách 紫府朝垣格 Tử Phủ Triều Viên cách 天府朝垣格 Thiên Phủ Triều Viên cách 君臣庆会格 Quân Thần Khánh Hội cách 府相朝垣格 Phủ Tướng Triều Viên cách 机月同梁格 Cơ Nguyệt Đồng Lương cách 机梁加会格 Cơ…